صفحه اصلی -> فهرست جرثقیلهای نصب شده در ایران خودرو

 

 

شـرح و نوع جرثقيل

تعـداد

محل نصب

جرثقيل زنجيري 125 كيلو گرمي              GM  125

2 دستگاه

سالن تزئينات پژو 405

جرثقيل زنجيري 500 كيلوگرمي             GM5  500

3دستگاه

سالن تزئينات خط 405

جرثقيل زنجيري (500+500 ) كيلوگرمي   GM5  500  

1 دستگاه

سالن پژو RD

جرثقيل زنجيري 500 كيلوگرمي               GM5  500

2دستگاه

انتهاي خط كانواير سالن پژو RD

جرثقيل زنجيري يك تن                      GM5  1000

4 دستگاه

سالن رنگ

مونوريل زنجيري يك تن                    GM5  1000

2 دستگاه

خروجي سالن

مونوريل زنجيري سنكرون (1+1) تن        GM5 1000

1 دستگاه

سالن تحقيقات

مونوريل زنجيري يك تن                        GM3 1000

2 دستگاه

سالن تحقيقات

جرثقيل ستوني بازوئي يك تن               GM3 1000

1 دستگاه

سالن اداره حرارتي و برودتي

جرثقيل دروازه اي يك تن                    GM3 1000

1 دستگاه

سالن پانل گيج

جرثقيل زنجيري دو تن                      GM5 2000

1 دستگاه

 

جرثقيل سقفي چهار تن                        GM 1050

1 دستگاه

انبار تراشكاري ماشين شاپ

جرثقيل ديواري بازوئي چهارتن                  GM 1050

1 دستگاه

سالن پرس شماره 2

جرثقيل سقفي 5 تن                           GM 1050

1 دستگاه

سالن تعميرات قالب ريخته گري

جرثقيل سقفي 10 تن   GM 5100                       

1 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 25 تن                         GM 7250

1 دستگاه

محوطه بيروني سالن پرس شاپ جديد

جرثقيل سقفي 5/25 تن                         GM 7250

2 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 5/23 تن                        GM 7320

6 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 5/40  تن                        GM 7400

1 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 40/15  تن                      GM 7400

1 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 25/8 تن                          GM 7250

1 دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي دو حركته 40ن   GM 6400            

1دستگاه

سالن پرس شماره 1

جرثقيل سقفي  32/8 تن                     GM 7320

2دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي  40/15 تن                   GM 7400

2دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي  50/15 تن          

2دستگاه

سالن پرس شماره 3

جرثقيل سقفي 5/25 تن                      GM1  5050

2دستگاه

سالن پرس شماره 1

جرثقيل سقفي 5/32 تن               GM 7320           

2دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 5/32 تن                 GM1                  

2دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 5/32 تن                           GM5050    

2 دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 5/32 تن                                      GM3 

2دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 15/40 تن                                GM5200

1 دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 5/40 تن                                  GM5050

2دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 8/25 تن                                  GM5080

ا دستگاه

سالن پرس شماره3

جرثقيل سقفي 15/40 تن                                     GM2

1دستگاه

سالن پرس شماره1

 

 

دریافت فیلم

فراپا کلید جابجائی مواد